გვერდის მისამართი : ბიბლიოთეკა / პროზა / რაზიკაშვილი გულქან /