გვერდის მისამართი : ბიბლიოთეკა / პროზა / ჯოლბორდი მაია /