ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია ჩამოტვირთეთ
ადამიანის უფლებების მონიტორინგი ჩამოტვირთეთ
ამერიკის შეერთებული შტატების კონსტიტუცია ჩამოტვირთეთ
აშშ-ს და ევროპის კონსტიტუციები. ჩამოტვირთეთ
ევროპის კონსტიტუცია ჩამოტვირთეთ
თორმეტი ტაბულა ჩამოტვირთეთ
ინვალიდებისათვის თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფის სტანდარტული წესები ჩამოტვირთეთ
რომის სამართლის საფუძვლები ჩამოტვირთეთ
სამართლის ისტორიის ტერმინების მოკლე ლექსიკონი ჩამოტვირთეთ
საქართველოს კონსტიტუცია ჩამოტვირთეთ
საქართველოს კანონი ზოგადი განათლების შესახებ ჩამოტვირთეთ
საქართველოს კანონი საჯარო სამსახურის შესახებ ჩამოტვირთეთ
საქართველოს კანონმდებლობა.
საქართველოს კონსტიტუცია ჩამოტვირთეთ
საქართველოს კონსტიტუცია. ათას ცხრაას ოცდაერთი წელი. ჩამოტვირთეთ
საქართველოს პარლამენტის ილია ჭავჭავაძის სახელობის ეროვნული ბიბლიოთეკის დებულება ჩამოტვირთეთ
საქართველოს საპროცესო კოდექსი ჩამოტვირთეთ
საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი ჩამოტვირთეთ
საქართველოს შრომის კოდექსი ჩამოტვირთეთ
ხამურაბის კანონები ჩამოტვირთეთ
გვერდის მისამართი : ბიბლიოთეკა / კანონები / უავტორო /