სახელმძღვანელოში გამოყენებული ცხელი ღილაკები

 

პაუერ ღილაკი - კომპიუტერის ჩართვა;

რესტარტ ღილაკი - კომპიუტერის გადატვირთვა;

კონტროლ+ ალტ+ ენი - პროგრამა ენ ვე დეას ჩართვა;

ინსერტ+ქუ – პროგრამა ენვედეას გამორთვა;

კონტროლი - ენ ვე დეას გახმოვანების გაჩერება;

შიფტი - გახმოვანების განახლება;

ვინდოუს ღილაკი - მთავარი მენიუს გამოტანა ეკრანზე;

ესკეიპი - მთავარი მენიუს დახურვა, უარი მოქმედებებზე;

ენტერი - დასტური, გადასვლა ახალ ხაზზე ტექსტურ რედაქტორში;

ენტერი ან ისარი მარჯვნივ - ქვემენიუს გახსნა;

  ალტი ან ეფ 10 - ფანჯრის მენიუს ზოლის გააქტიურება  ;

ენტერი ან ისარი ქვემოთ - მენიუს ჩანართის ჩამოშლა;

აპლიქეიშენ ან შიფტ+ეფ 10- კონტექსტური მენიუს გამოძახება ;

ალტ+ხანი - სისტემური მენიუს გამოძახება ;

ესკეიპი - ნებისმიერი მენიუს დახურვა.

ნამ ლოქი  -  ციფრთა ბლოკის ჩართვა და გამორთვა

ვინდოუს + დე ან ვინდოუს + ემი - სამუშაო მაგიდაზე გადასვლა ;

ალტ+ენტერი - ობიექტის “თვისებების”ფანჯრის გახსნა.

ჰოუმი - სამუშაო მაგიდაზე პირველ ობიექტზე გადასვლა;

ენდი - სამუშაო მაგიდაზე ქვედა ობიექტზე გადასვლა;

ინსერტ + ტე - ფანჯრის სათაურის გამოცხადება;

ალტ+ეფ ოთხი - ფანჯრის დახურვა;

დელეითი, შიფტ+დელეითი - ობიექტის წაშლა ;

ეფ სამი - ობიექტის ძიება;

ინსერტ+ეფ12 - დროისა და თარიღის გამოცხადება;

ეფ 2 - საქაღალდეს ან ფაილის სახელის დარქმევა, გადარქმევა;

კონტროლ+ხანი - ობიექტზე მონიშვნის მოხსნა;

დელეითი, შიფტ+დელეითი - ობიექტის წაშლა;

ტაბი, ჰორიზონტალური ისრები - ფანჯრის ელემენტებზე გადაადგილება;

შიფტ+ტაბი - ფანჯრის ელემენტებზე გადაადგილება უკანა მიმართულებით;

ინსერტ+ტე - ფანჯრის სათაურის ზოლის წაკითხვა;

ინსერტ+ბე - დიალოგური ფანჯრის წაკითხვა;

ინსერტ+ტაბ ან ინსერტ+ისარი ზევით - აქტიური ღილაკის გამოხცადება.

ისარი მარჯვნივ და მარცხნივ - ასო-ასო წაკითხვა.

კონტროლ+ისარი მარჯვნივ  -  ერთი სიტყვის წაკითხვა კურსორიდან მარჯვნივ.

კონტროლ+ ისარი მარცხნივ - ერთი სიტყვის წაკითხვა კურსორიდან მარცხნივ.

ისარი ზევით, ისარი ქვევით - ხაზის წაკითხვა.

ინსერტ+ისარი ზევით - მიმდინარე ხაზის წაკითხვა.

ინსერტ+ისარი ქვევით - მთლიანი ტექსტის წაკითხვა.

კონტროლ+ჰოუმი - გადასვლა ტექსტის თავში.

კონტროლ+ენდი - გადასვლა ტექსტის ბოლოში.

ტაბი - ფანჯრის ელემენტებს შორის გადაადგილება.

შიფტ+ტაბი - ელემენტებს შორის გადაადგილება უკანა მიმართულებით.

კონტროლ+ო -  დოკუმენტის გახსნა.

ალტი ¬¬ -  ფანჯრის მენიუს ზოლში შესვლა-გამოსვლა.

კონტროლ+ა - მთლიანი ტექსტის მონიშვნა.

კონტროლ+დე - გამოდის შრიფტის ასარჩევი ფანჯარა.

ინსერტ+ერთი - კლავიატურის დახმარების ჩართვა-გამორთვა.

ინსერტ +ორი - აკრეფილი სიმბოლოების წარმოთქმა.

ინსერტ+სამი - აკრეფილი სიტყვების წარმოთქმა.

ინსერტ+კონტროლ+ესი -   ენის სინთეზატორის შესაცვლელი ფანჯარა

ინსერტ+კონტროლ+ვე  -  ხმის პარამეტრების ფანჯარა.

ინსერტ+პე - სასვენი ნიშნების პარამეტრები.

კონტროლ+ესი - დოკუმენტის შენახვა.

 

მონიშვნების ცხელი ღილაკები:

შიფტ+მარჯვენა ისარი - ერთი სიმბოლო მარჯვნივ;

შიფტ+მარცხენა ისარი - ერთი სიმბოლო მარცხნივ ;

კონტროლ+შიფტ+ მარჯვენა ისარი - ერთი სიტყვა მარჯვნივ;

კონტროლ+შიფტ+მარცხენა ისარი - ერთი სიტყვა მარცხნივ;

შიფტ+ზედა ისარი - კურსორიდან ერთი ხაზი ზემოთ;

შიფტ+ქვედა ისარი - მიმდინარე ხაზი;

კონტროლ+შიფტ+ ზედა ისარი - ერთი აბზაცი ზევით;

კონტროლ+შიფტ+ქვედა ისარი - მიმდინარე აბზაცი;

შიფტ+ჰოუმი - კურსორიდან ხაზის დასაწყისამდე;

შიფტ+ენდი - კურსორიდან ხაზის ბოლომდე;

კონტროლ+შიფტ+ჰოუმი - კურსორიდან ტექსტის დასაწყისამდე;

კონტროლ+შიფტ+ენდი - კურსორიდან ტექსტის ბოლომდე;

კონტროლ+ა - მთლიანი ტექსტი.

კონტროლ+ცე - კოპირება;

კონტროლ +ვე - ჩასმა;

კონტროლ+იქსი - ამოჭრა.

 

ტექსტის წასაკითხი ღილაკები:

 

ისარი მარჯვნივ  -  მარჯვენა სიმბოლოს წაკითხვა.

ისარი მარცხნივ  -  მარცხენა სიმბოლოს წაკითხვა.

კონტროლ+ისარი მარჯვნივ  -  მარჯვენა სიტყვის წაკითხვა.

კონტროლ+მარცხენა ისარი  -  მარცხენა სიტყვის წაკითხვა.

ქვედა ისარი  -   მიმდინარე ხაზის წაკითხვა.

ზედა ისარი  -  ზედა ხაზის წაკითხვა.

ინსერტ+ქვედა ისარი  -  მთლიანი დოკუმენტის წაკითხვა.

კონტროლ + ზედა ისარი - წინა აბზაცის წაკითხვა

კონტროლ + ქვედა ისარი - მიმდინარე აბზაცის წაკითხვა.

 

წასაშლელი ღილაკები:

ბექსპეის - კურსორიდან მარცხენა სიმბოლოს წაშლა.

დელეიტ  -  კურსორიდან მარჯვენა სიმბოლოს წაშლა.

კონტროლ+ბექსპეის -  კურსორიდან მარცხენა სიტყვის წაშლა.

კონტროლ+დელეიტ  -  კურსორიდან მარჯვენა სიტყვის წაშლა.

 

კონტროლ+ბე -  რთავს და თიშავს შრიფტის გამსხვილებას.

კონტროლ+უ  -  ტექსტის ხაზგასმა.

კონტროლ+შიფტ+დე  -  ტექსტის ორმაგი ხაზგასმა.

კონტროლ+ერი  -  ტექსტის გასწორება მარჯვნივ.

კონტროლ+ელი  -  ტექსტის გასწორება მარცხნივ.

კონტროლ+ე  -  ტექსტის გასწორება ცენტრში.

კონტროლ+ჯე  -  ორივე მხარეს გასწორება.

კონტროლ+ემი  -   აბზაცის დაყენება.

კონტროლ+პე  -  პრინტერზე ტექსტის დაბეჭვდა.

კონტროლ+დე  -  შრიფტისა და მისი ფერის შეცვლა.

კონტროლ+ი  -  დახრილი შრიფტი.

კონტროლ+შიფტ+პე  -  შრიფტის ზომის შეცვლა.

კონტროლ+იქს - მონიშნული ობიექტის ამოჭრა.

კონტროლ+ცე - მონიშნული ობიექტის კოპირება ბუფერში.

კონტროლ+ვე  -  ობიექტის ჩასმა ბუფერიდან.

კონტროლ+ა  -  მთლიანი  დოკუმენტის მონიშვნა.

ინსერტ+ეფი  -  შრიფტის ზომის, ფერის, მდებარეობის და ტექსტზე სხვა ვიზუალური ინფორმაციის გაგება. 

ინსერტ+ტე  -  დოკუმენტში სათაურის წაკითხვა.

კონტროლ+ეფი - სიტყვის ძიება ტექსტში;

კონტროლ+ჯე - გადასვლა სასურველ გვერდზე, აბზაცზე და ასე შემდეგ;

კონტროლ+ჰა - სიტყვის ან სიტყვათა ჯგუფის შეცვლა.

 

ცხელი ღილაკები ინტერნეტისთვის:

ეფ 6 - სამისამართო ველში შესვლა;

იგივე ფუნქციას ასრულებს კონტროლ+ელი;

ეფ5, ან  კონტროლ+ერი - გვერდის განახლება ;

ენტერი - გვერდის გახსნა;

ალტ+ეფ 4 - ინტერნეტის ფანჯრის დახურვა.

ბექსპეისი ან ალტ+ისარი მარცხნივ - ინტერნეტში წინა გვერდზე დაბრუნება;

ღილაკი ენი - ბმულების შემდგომ არსებულ ტექსტზე გადასვლა.

ღილაკი ეფი. - რედაქტორში შესვლა და რედაქტორიდან რედაქტორზე გადასვლა;

ღილაკი ხანი. - რედაქტორის გახსნა;

ღილაკი ესკეიპი - რედაქტორის დახურვა;

კონტროლ+წ - ინტერნეტში აქტიური ფანჯრის დახურვა და იმ გვერდზე დაბრუნება, საიდანაც გადმოვედით .

გვერდის მისამართი : პროგრამები / ვინდოუსის სახლემძღვანელო ენვედეას დახმარებით / 28. სახელმძღვანელოში გამოყენებული ცხელი ღილაკები