მარშანია ალექსი

ლექსები 

 

 

(რაოდენ ბნელი...)

კრედო - ?.. კრედო +..

კრთომა განდობილთა

წვდომა

 

 

 

 

(რაოდენ ბნელი...)

 

 

რაოდენ ბნელი, ესოდენ მშლელი,

 სხვათა მიბაძვის ცდუნების ფერი.

 კამათთა ველი, ღრიანკალთ მზრდელი,

 უფერულთ აზრთა განვრცობის კვერი..

 

 ზეგარდმო შუქთა ნაყოფის მტერი,

 პირფერთა ჩრდილად თარეშის დენი...

 

 კვიმატთა ჟამთა წყვდიადი დუნე,

 კეთროვან სულთა კურნების ძარღვი,

 გალხობის ცვილად იმედის უბე,

 აკლდამათ სუნის გაფანტვა მალვით..

 

 კედელთა ნგრევის ფრთხილი ლოდინი,

 ხატების ამბორს ვედრება კრძალვით...

 

 ვადების ნდობა მზიურ ოცნებად,

 გალევა ფართა უსიტყვოდ მცველთა,

 გარეშე ძალთა დენთით შორება

 გრძნეულ სიმღერას აყოლა ერთა...

 

 მეწამულ კლდეთა ნაზი რიჟრაჟი

 სხივად შემოსვა ღიმილის ბერთა...

 

 ვარსკვლავთა რიდით დამაშვრალ დართა

 ზანტი დინების გადნობა ელვად,

 შეთქმულთ ალერსად ჟღარუნი ხმალთა,

 უსულოდ გაღვრა ნაღველთა მწველთა...

 

 არეკლვა მადლის ხილვის სვეტებად,

 ლაბირინთთ კართა გარღვევის შვება....

 

 

 

კრედო - ?.. კრედო +..

 

 

 

 

მძინარე ჟამთა უგუნურ სვლაში

 მოტეხილ ფერთა ნადიმი უცხო,

 აჩრდილთა ხელთა უნებურ თვლაში

 დიდსულოვნების ზამბარა უფრთო...

 ამაო ფიქრთა ზანტი ჭიდილი

 სიმთ კრთოვანების უსაზღვრო ველთან;

 უკმარისობის ბლანტი ქავილი,

 უწონადობა ხავსიან ძელთა…

 

 ერთა იმედად სპათა გაძღოლა,

 ჟინთ დაბანდების თამაში მკაცრი!..

 ტრფობის სურნელთა უტყვი გასროლა

 გარდუვალობა კამარის დაცლის..

 წამის დინების გემო ფხვიერი,

 უხსოვარ შიშთა უძლური ლანდი...

 გაათმაგების თვალსაწიერი?..

 უპოვარობის… მაჰათმა განდი!.

 

კრთომა განდობილთა

 

 

 

 

 

 

კრთომა განდობილთა, ოდენ საკვირველი,

 ვითარც ხმოვანების განცდა აცდენილი

 ყოველ ჩვეულებას... ხმათა სინატიფე,

 ნირთა ელვარება, ფერთა სიმფონია,

 დასთა შერწყმულება სიმთა სინაზესთან...

 ვარსკვლავთ სიამაყე შუქთა პალიტრაში

 დათქმულ ჰარმონიას შთანთქმით ემუქრება,

 ელვა დაქსაქსული ყოველ უმეცრების ჟინთა

 თარეშს წვდომას ედავება...

 ოდენ საკვირველი კრთომა განდობილთა!

 სრულად უნებური, სიღრმის წყვდიადიდან

 ჰიმნთა სიდიადის, ხმათა უფსკრულიდან

 ბგერათ აღმავლობის ჰფენა უსასრულო...

 სულთა ჟღერადობის სივრცე შეწირული

 წარსულ დუღაბების, აწმყო დაბინდების,

 ხსნათა ბილიკების ძებნას უსასრულოდ...

 რღვევა ელვარების, ჟამთა აღმავლობის,

 ერთა ფრთოვანების მიღმა უპოვარი

 ლანდთა განდიდების დროით შერისხული,

 ხისტი შერიგების, გერთა აღზევების,

 ფიქრთა დაელმების შვებად დანისლული,

 ლაღთა მეომართა ოფლად გახიდული,

 კერპთა გაშეშებით წამით დანახული

 ცრემლი განდობილთა….

 

წვდომა

 

 

 

 

 

 

კვეთა განდეგილთა

 ხოტბის ძალისხმევად,

 დათქმულ სავანეთა

 უმალ დამკვიდრებად,

 ძალთა ბჭიან კართა

 ნიჭთა აღმაფრენად,

 ნისლთა აკლდამათა

 შუქთა სადიდებლად.

 ლოცვად მუხლმოდრეკით

 ვნებათ შესარისხად - ...

 

 ...ტრფოფად ჰაეროვნად,

 ჟღერად, ფეხაკრეფით...

 

 ვინ-თა გემოვნებით

 შემკულ შარავანდედთ,

 სულთა აღმავალთა

 ოფლის სურნელებით,

 კლდეთა უხსოვართა

 მარად დაკოჟრილთა

 ღიმილთ მორიდებით,

 გათქმის გამალებით,

 შვების სიმხურვალით

 დამწვარ ნეშტთა ფერფლის

 სისხლთა გამეტების,

 გონთა შეზავების,

 ბგერათ გახამების,

 გულთა შეგუბების

 წყვდიად დარდთა ხიბლის

 მცველი საკურთხევლის - ...

 

 

 

 ...ელვად განელების...

 

 ვინ-თა სულთა გემოდ

 დროთა დანატრების,

 სიმთა უნაზესთა

 კვალთა გათეთრების,

 რა-თა ზეპოვართა

 განძად განდიდების.

 კირქვით შებოჭილთა

 ხსნათა დამკვიდრების -...

 

 ...მადლი შერწყმულების...

 

 მშვიდთა ერთგულების

 ხატად სანუგეშოდ,

 ხიბლთა განკურნების,

 კოჟრთა მარადჟამთა

 ღრუბელთ შეზავების-...

 

 ...ლოცვა ფეხაკრეფით

 ჟღერად მუხლმოდრეკის.

 

 ვინ-თა გაჯერების

 რა-თა ნეტარების

 ცეცხლთა გახელების

 წამთა გაჩერების

 გვემად აღზევების

 ვინ-თა ჯეროვნებით

 რა-თა შარავანდედთ

 წვდომის გამეტებით -...

 

 ...კვდომა უმეცრების...

 

 განი ფერთა შლილთა.

 

 

 

გვერდის მისამართი : ბიბლიოთეკა / პოეზია / მარშანია ალექსი / ლექსები