მეფე

 ორი გავიდა ერთად… პირველმა

 მოატრიალა უკანვე ცხენი...

 ძირს ჩამოვარდა... მეორემ მოჰკლა!..

 ეჰე! ჩვენსასვე ჰკლავს ისევ ჩვენი?

 ბაადურ

 მტერი იქნება! ალბათ ვერ ჰხედავთ...

 მეფე

 კიდევ აპირებს ვიღაც გამოსვლას

 და არ უშვებენ, გარს ეხვევიან…

ბაადურ

შეჩვენებულმა ეგეც არ მოჰკლას!

 მეფე

 ვერ შეიკავეს... გამოდის... ღმერთო!

 ამას რას ვხედავ?.. ვგონებ, ირაკლი!..

 დედოფალი

 ირაკლი?!

 მეფე

 დიახ, ირაკლის მოჰგავს!

 ბაადურ

 ღმერთო, შენ მიეც ძლევა და მადლი!

 მეფე

მოჰკლეს!

 დედოფალი (იკივლებს)

 ირაკლი?!.

 მეფე

 მოპირდაპირე, -

ნუღარა სწუხარ აწ, დედოფალო!

 დედოფალი

 სჩანს, ბედი ისევ ჩვენსკენ ყოფილა,

 დიდება შენდა, ღმერთო-უფალო!..

 ბაადურ (აღტაცებით)

 არ გაჰყვებოდა პატარა-კახი,

 თუ არ ჰქონოდა გული საგულეს.

 მეფე

 გატყდენ ლეკები! აღარ იბრძვიან...

 ახლა კი სწორედ ჩვენებმა სძლიეს!

 ლეკებთან ერთად სხვებიც შეჩერდენ,

 პირი იბრუნა, გაიქცა მტერი!

 ჰა! დაედევნა ცხენოსანთ ჯარი,

 რა საოცარი ავარდა მტვერი!..

 თვალით აღარა იხედება რა!..

 მაგრამ ცხადია, რომ დაგვრჩა ძლევა!..

 ქალები

 წმინდა გიორგი ალავერდისა,

 მოგვმადლე შენი ლოცვა-კურთხევა!..

 გამოსვლა მეორე

 იგინივე და შიკრიკი შემოდის

 შიკრიკი

 ბატონო მეფევ! ნუ მოგიშალოს

 ღმერთმა დიდება და გამარჯვება!

 დამარცხდა მტერი...

გაიქცა კიდეც

 და შიშით უკან ვერ იხედება!..

 თუ ლეკებს არა, ჩვენ აქამდისაც

 დავამარცხებდით ყოველგან თათარს,

 მაგრამ ლეკებმა ნამეტანი ჰქნეს:

 სამაგალითოდ უმაგრებდენ მხარს!

 საოცრად ჰბრძოდენ, სანამ ალისკანტ

 არ მოჰკლეს, მათი ბელადი-ლომი;

 მაშინ კი სწორედ შეშინდა ლეკი,

 ზარი დაეცათ და შესწყდა ომი.

 მეფე

 საპირდაპიროდ რომ გამოვიდა,

 ის ალისკანტი ხომ არ ყოფილა?

 შიკრიკი

 სწორედ ის გახლდათ, ჩემო ხელმწიფევ,

და ჩვენის მხრითაც ბევრი იმსხვერპლა,

 ვინც კი გავიდა, ზედიზედ მოჰკლა!

 გაძნელდა მისი პირდაპირობა!..

 ბოლოს გავიდა ლევანიც, მაგრამ

 აღარ დასცალდა მისი გმირობა:

 თან გაჰყვა ლევანს ბებურიშვილი,

 რომგასაჭირში მოხმარებოდა,

 მაგრამ, როდესაც ლევან ბელადის

 შუა გაპობას ეპირებოდა,

 გავარდა თოფი იმ დროს რევაზის

 და უცაბედად ლევან დაიჭრა.

 ელენე

 უი! ჩემს თვალებს!

 (გულს ეყრება. ქალები მისცვივდებიან).

 დედოფალი

 მხოლოდ დაჭრილა...

 შიკრიკი

 ნუ გეშინიათ, არა უჭირს რა!..

 შეშინებულმა ლეკმა რომ ნახა

 მოულოდნელად სხვისგან დაჭრილი,

 გული მოეცა და იქვე მოკლა

 ხმალდახმალ რევაზ ბებურიშვილი...

 მეფე

 მერე გავიდა ბატონიშვილი?..

 შიკრიკი

 ბევრი უშალეს, არ დაიშალა...

 მასაც მოასწრო წყეულმა თოფი

 და მოსულს უმალ გულზე ახალა.

 დედოფალი (იკივლებს)

 ირაკლი დასჭრეს?..

 შიკრიკი

 არა, ბატონო!

 მის ძელჭეშმარიტს მოხვდა ის ტყვია,

 ხატი გაჭეჭყა და ბატონიშვილს

 არც კი უგრძვნია, არ შეუტყვია.

 მიაგდო ცხენი ხმალდახმალ მტერზე,

 შუა გაჰკვეთა ერთის შემოკვრით

 და მაშინ მტერმაც ომი შესწყვიტა

 ყოველის კუთხით და ყოველის მხრით.

 ბაადურ

 გაიქცენ?

 შიკრიკი

 დიახ, და ჩვენი ჯარიც

 უკან მოექცა, აღარ ასვენებს.

 დედოფალი

 გივი სად არის?

 შიკრიკი

 ბატონიშვილთან!

 ორივე ერთად წინ უძღვის ჩვენებს.

 გამოსვლა მესამე

 იგინივე და მეორე შიკრიკი შემოიჭრება

 მეორე შიკრიკი

 ბატონო მეფევ!

 მეფე

 რა ამბავია?

 მეორე შიკრიკი

 ცუდი ამბავი! დამარცხდა ჯარი!..

 მეფე

 კი, მაგრამ ვისი?

 მეორე შიკრიკი

 ჩვენი, ბატონო!

გამარჯვებული დარჩა თათარი!

 მეფე

 თათარი?! (1-ლ შიკრიკს) აკი ჩვენ გავიმარჯვეთ?

 პირველი შიკრიკი

 მე რომ იქ გახლდით, მტერი გაიქცა!

 მეორე შიკრიკი

 გადატრიალდა ხელახლა ბედი

 და რისხვით თავზე დაგვატყდა ზეცა:

 ალაზნის პირად, ერთ ხეობაში,

 მტერი ყოფილა ჩასაფრებული,

ჩვენ არ ვიცოდით... იქ შეგვიტყუეს

 და ასტყდა ბრძოლა გამწარებული.

 დიდძალი ჯარი ამოგვიწყვიტეს,

 გივი მოგვიკლეს და ჯანდიერი.

 ბატონიშვილი დარჩა შუაში

და გარს ეხვევა ურიცხვი მტერი...

 მეფე

 ვაიმე, შვილო!

 დედოფალი

 უი შენს დედას!

 ქალები

 ვაი და უი! ამ დღის მოსწრებას!

 ბაადურ (მსახურებს)

 წამიღეთ ჩქარა, იქ მიმიტანეთ,

 რომ მივეგებო უბედურებას!..

 დედოფალი

 მეც წამიყვანეთ! ჩემ ირაკლისთან,

რომ მისი ბედი გავიზიარო!

 მეფე

 მე კი ვიღასთვის და რაღათ დავრჩე?

 წავალ, რომ მათთან სისხლი დავღვარო!

 ელენე

 ჩვენ რაღას ვუცდით?

 ქალები

 წავიდეთ ყველა

 ჩვენ ძმებთან, ქმრებთან და ჩვენ შვილებთან! 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
გვერდის მისამართი : ბიბლიოთეკა / პოეზია / წერეთელი აკაკი / პატარა-კახი